Privacyverklaring Stichting Protestants Kerkje
Grevenbicht

Ons website adres is: https://podiumkerkje.nl

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring leggen wij precies uit welke persoonsgegevens worden verzameld, wat ermee wordt gedaan en wat uw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

Over Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht
De Stichting is opgericht met het doel het monumentale kerkgebouw van de voormalige Protestantse Gemeente Grevenbicht te beheren en in stand te houden als historisch monument. De Stichting onderscheidt vier clusters van activiteiten:

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

De stichting verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en whatsapp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de activiteiten. Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over uw gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden (zoals een vingerafdruk)
eveneens bijzondere persoonsgegevens. Het kan zijn dat door de aard van de activiteit bijzondere persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt. Wij verwerken deze alleen wanneer u deze zelf
aan ons bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor u ze bekend maakte aan ons of wanneer u toestemming heeft gegeven deze gegevens te verwerken.

Waarom worden er persoonsgegevens verwerkt

Het verwerken van persoonsgegevens heeft een reden. Als wij persoonsgegevens van u verwerken
dan gebeurt dat op basis van één van de onderstaande gronden:

Wat gebeurt er als u uw gegevens niet verstrekt

U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen echter onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die wij gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met u te sluiten. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verzameld

De stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De stichting bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer onze dienstverlening is afgerond bewaren wij de factuurgegevens volgens de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonsgegevens verwijderen wij drie maanden nadat u uw toestemming heeft ingetrokken.

Delen van persoonsgegevens met derden

De stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Sommige cookies mag een website plaatsen zonder uw toestemming. Dat mag :

Nieuwsbrief

In het geval er een nieuwsbrief wordt gehanteerd: Als u zich abonneert op de nieuwsbrief geeft u ons toestemming om uw e-mail adres te gebruiken om de nieuwsbrief naar u te verzenden. U kunt zich overigens op ieder gewenst moment weer uitschrijven.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens op onze website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer u een review schrijft. Het gaat dan om uw voor- en achternaam. Deze informatie kan worden
opgenomen in zoekmachine resultaten. Als wij uw persoonsgegevens openbaar maken op onze website zullen we dit altijd met uw toestemming doen. U heeft bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Beveiligde verbinding

Uw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met ons deelt via de website niet inzien. Wij houden onze
website en onze systemen up-to-date en controleren ze regelmatig op onregelmatigheden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@podiumkerkje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Stichting wilt u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@podiumkerkje.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7-4-2021. Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.