ANBI

ANBI

Algemene gegevens

Naam:

Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht.

Voluit: Protestantse Stichting tot beheer en instandhouding van het Protestantse Kerkje te Grevenbicht. De Stichting is opgericht op 1 juli 2011.

Fiscaal nummer:

850 795 576

Contactgegevens:

Het Protestantse Kerkje is gelegen aan de Heilig Kruisstraat 30, 6127 CD, Grevenbicht.

Het adres van het secretariaat is: Heilig Kruisstraat 30, 6127 CD,  Grevenbicht.

E-mail: info@podiumkerkje.nl

Bankrekening:

NL08RABO 0159 1788 51

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat uit de volgende  personen:

Voorzitter:  Frank Ruber
Secretaris: Nick Naus
Penningmeester: Hans van der Steen

Bestuursleden algemeen:
Jacob Niessen: onderhoud van het kerkgebouw
Marianne Beugels: reserveringen
Nick Naus, Frank Ruber en Marianne Beugels: programmering

Het beleid van de stichting

  1. Beleid onderhoudswerkzaamheden

De Stichting bekijkt van jaar tot jaar welke onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw en de inventaris zullen worden opgepakt, hoeveel geld daar voor nodig is, en op welke wijze we dat geld gaan verwerven.

Het onderhoudsplan ten behoeve van het gebouw (rijksmonument) wordt opgesteld in samenspraak met de Monumentenwacht, zodat we voldoen aan de eisen die aan de instandhouding worden gesteld.

  1. Beleid geldwerving

Via de Vrienden van het Kerkje kan de Stichting beschikken over een jaarlijkse bron van vaste inkomsten. Er is een continu streven om vrienden te werven en te behouden, zodat we deze jaarlijkse donaties op peil kunnen houden of zelfs verhogen.

Ondanks het feit, dat het kerkgebouw pas sinds juli 2011 is opengesteld voor allerhande sociaal-culturele activiteiten, begint het kerkje steeds meer bekendheid te krijgen bij een steeds groter publiek. Jong en oud weet ons kerkje inmiddels te vinden voor diverse activiteiten. Zo worden er concerten georganiseerd, exposities en lezingen gehouden, er worden thema-avonden gehouden waarbij men met elkaar kan discussiëren en jonge talenten krijgen een podium om hun kunsten aan het publiek te laten horen. Ook wordt de kerk incidenteel of met regelmaat verhuurd aan organisaties als het IVN, het Wijkteam of het Seniorenorkest. Er worden ook kerkdiensten gehouden en daarnaast kan het kerkje gehuurd worden voor een familiaire bijeenkomst, een trouwfeest of een koffietafel.

  1. Werkzaamheden van de Stichting

De vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting steken veel tijd in de organisatie van sociaal-culturele activiteiten in het kerkje. De bedoeling hiervan is om het kerkje in de regio op de kaart te zetten.

De Stichting onderscheidt vier clusters van activiteiten:

  1. Beeldende kunst en vormgeving (tentoonstellingen en presentaties)
  2. Podiumkunsten (concerten, toneel, dans en zang)
  3. Schatten uit kerken en religie (tentoonstellingen met een religieus thema)
  4. Historische en natuurlijke omgeving (tentoonstellingen op het gebied van (streek)historie en de natuur).

Voor elk cluster wordt samenwerking gezocht met deskundige organisaties en personen. Zo vinden de kunstexposities plaats in samenwerking met een Galerie, en worden de historische tentoonstellingen georganiseerd met de plaatselijke heemkundevereniging.

Het beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn dus geen betaalde medewerkers. Ruim 40 vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de vele activiteiten in het kerkje.

Volgens art. 4.9 van de statuten kunnen bestuursleden van de stichting geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Tot op heden wordt geen gebruik gemaakt van de statutaire mogelijkheid om een vacatiegeld te ontvangen. Bestuursleden en andere vrijwilligers werken dus geheel onbetaald en in deze situatie zal geen verandering komen. Dit betekent dat alle inkomsten uit donaties en dergelijke geheel ten goede komen aan de culturele activiteiten en aan de activiteiten voor de instandhouding van het kerkgebouw.

Onze doelstelling

De doelstelling van de stichting staat duidelijk omschreven in artikel 2 van de statuten.

Volgens dit artikel heeft de Stichting tot doel het kerkgebouw aan de Heilig Kruisstraat 30 te Grevenbicht te behouden als historisch monument voor de protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht en voor de Grevenbichtse gemeenschap in bredere zin.

Op 1 juli 2011 zijn de Protestantse Gemeente Sittard en de Protestantse Gemeente Grevenbicht gefuseerd. Omdat de Protestantse Gemeente Sittard beschikt over een ruim kerkgebouw in Sittard, is besloten dat de Grevenbichtse protestanten voor de reguliere diensten in Sittard naar de kerk gaan. In het Grevenbichtse kerkje worden ook nog kerkdiensten gehouden. Zo worden de kerkelijke feestdagen hier gevierd, er zijn regiodiensten, begrafenissen, enz.

De Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht is op 1 juli 2011 opgericht. Het is een protestantse Stichting, wat onder meer inhoudt dat de bestuursleden moeten worden benoemd door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht, en dat de begroting en jaarrekening ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan die kerkenraad. Ook moeten de begroting en jaarrekening ter controle worden voorgelegd aan het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken van de protestantse kerk in Nederland. Dit is in de Statuten vastgelegd.

De Stichting ontvangt geen financiële ondersteuning van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht, noch van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent dat de Stichting zelf moet zorg dragen voor inkomsten om het onderhoud van het kerkgebouw te financieren. De Stichting doet dit onder meer door middel van het organiseren van activiteiten die geld in het laatje brengen. Deze activiteiten zijn dus geen doel van de Stichting, maar slechts een middel om het werkelijke doel te bereiken: instandhouding van het kerkgebouw.

De instandhouding van een monumentaal kerkgebouw is een kostbare zaak. De Stichting stelt zich ten doel om via onder meer de volgende activiteiten gelden te genereren voor de instandhouding van het kerkje:

  • Het tegen betaling beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor bijeenkomsten van nationaal, provinciaal of plaatselijk belang, voor tentoonstellingen op cultureel gebied, voor uitvoeringen op het gebied van podiumkunsten, voor lezingen, seminars en andere bijeenkomsten, voor erediensten en bijeenkomsten van kerkgemeenschappen, en ten slotte voor begrafenissen en huwelijken.
  • Het verwerven van donateurs, die als ‘vrienden van het kerkje’ een jaarlijkse bijdrage betalen aan de Stichting.
  • Het aanvragen van subsidies en bijdragen van overheidswege, van stichtingen, verenigingen, kerkelijke instellingen en van sponsors uit het bedrijfsleven.

De Stichting beoogt niet het behalen van winst (geen winstoogmerk). Dit is statutair vastgelegd. De inkomsten die worden behaald met de activiteiten, komen geheel ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw, het orgelfonds en aan het organiseren van nieuwe activiteiten.